Dân Chúa Âu Châu

Xem phim : https://youtu.be/19NMIGKKYMs 

 

WHĐ (23.02.2024) – Tấm vải trong “tuồng Thương Khó” không phải chỉ để sử dụng làm băng-rôn với những câu chữ đẹp đẽ, mà còn có thể được xé ra mà băng bó vết thương của tha nhân khi cần thiết.

Tấm vải ngăn cách nơi cực thánh trong đền thờ Giêrusalem cũng đã từng được xé ra, để Thiên Chúa và con người có thể dễ dàng gặp gỡ nhau, khi thân xác của Đức Giêsu chịu rách nát và chịu chết trên cây thập giá.

Tấm vải trong phim ngắn này cũng được xé ra để tạo sự hiệp thông và thấu hiểu nhau giữa người với người, giữa các thế hệ với nhau…

Kênh Phim truyện Mục vụ
của Ủy ban Truyền thông / HĐGMVN

Truyền thông HĐGMVN