Dân Chúa Âu Châu

NGUYỆN SAN CÔNG GIÁO

Magazine Catholique
Katholische Monatszeitschrift
Monthly Catholic Magazine
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


DÂN CHÚA ÂU CHÂU

Rua do Bairro Novo n. 18
Moita Redonda
2495-651 FATIMA – Portugal


Chủ trương:Hội Linh Mục Tu Sĩ  UT SINT UNUM Âu Châu
Chủ nhiệm: Lm. Bùi Thượng Lưu
Phụ tá: Lm. Đào Văn Thạnh
Tổng thư ký: Sr. Nguyễn Thị Hường


DÂN CHÚA MỸ CHÂU

P.O. Box 1419, Gretna. LA 70053-1419. USA
Tel.: (504) 392-1630
Fax: # 504-391-5440


Chủ nhiệm:  Lm. Việt Châu, SSS
Phụ tá: Lm. Nguyễn Văn Tùng
Chủ bút: Lm. Bình Giang,SSS
Tổng thư ký: Ông Đỗ La Lam


DÂN CHÚA ÚC CHÂU

715 Sydney Rd. Brunswick, Victoria 3056
Tel.: (03) 9386-7455
Fax: (03) 9386-3326
Mobile: (0412) 560-455


Chủ nhiệm: Rev. Anthony Nguyễn Hữu Quảng SDB
Chủ bút: Mr. Trần Vũ Trụ
Phụ tá Chủ Bút: Uyên Lan
Tổng Thư Ký: Sr. Nguyễn Thùy Linh FMA
Ban tài chinh: Chị Vũ Hồng Cẩm