Dân Chúa Âu Châu

27/04/2024 – THỨ BẢY TUẦN 4 PS

Ga 14,7-14

GẶP GỠ THIÊN CHÚA

“Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.” (Ga 14,9)

Suy niệm: Con người là loài hữu hạn, nhưng Thiên Chúa đã đặt để nơi con người cái khao khát vô hạn. Do đó, ước ao gặp được Thiên Chúa không chỉ có nơi các môn đệ Chúa Giê-su, nhưng còn nơi mỗi người từ cổ chí kim. Thánh Augustinô nhắc ta “Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa, nên lòng chúng con khắc khoải không ngừng cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.” Tuy nhiên, với thân phận hữu hạn, con người thật khó gặp được Thiên Chúa, nếu không muốn nói là viễn vông. May mắn cho con người là Ngôi Hai Thiên Chúa đã nhập thể làm người, mạc khải cho họ biết chân lý về Thiên Chúa và về con người. Chúa Giê-su chính là hình ảnh của Thiên Chúa như lời Ngài nói: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.” Thiên Chúa vô hạn đã trở nên hữu hạn, Đấng vô hình đã trở nên hữu hình để con người có thể nhìn thấy, đụng chạm đến bằng giác quan của mình. Như thế, nhờ Chúa Giê-su, khao khát gặp gỡ Thiên Chúa của con người đã có thể hiện thực.

Mời Bạn: Chúa Giê-su là hình ảnh cụ thể của Thiên Chúa giữa con người. Ngài hiện diện nơi các bí tích, cách riêng nơi Thánh Thể, cũng như nơi Lời Chúa, và nơi những người lân cận, nhất là “những kẻ bé mọn.” Bạn nhận ra Ngài qua các hình thái trên chưa?

Sống Lời Chúa: Mỗi tuần một lần, tôi dành 15 phút Chầu Thánh Thể.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con.