Dân Chúa Âu Châu

18/01/2024 – THỨ NĂM TUẦN 2 TN

Tuần lễ cầu nguyện cho các Ki-tô hữu hiệp nhất

Mc 3,7-12

ĐỨC GIÊ-SU LÀ CON THIÊN CHÚA

Còn các thần ô uế, hễ thấy Đức Giê-su, thì sấp mình dưới chân Người và kêu lên: “Ông là Con Thiên Chúa!” (Mc 3,11)

Suy niệm: Thật không bình thường khi thông tin về Đức Giê-su là Con Thiên Chúa lại không đến từ lời tuyên xưng của các môn đệ mà lại được thốt ra từ ma quỷ. Phải chăng chúng đang ‘quảng cáo không công’ cho Chúa, Đấng mà chúng luôn căm ghét, và trốn chạy: “Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Ông đến đây làm khổ chúng tôi sao?” (Mt 8,29). Chúa cấm chúng tiết lộ thân phận của Ngài vì đó không phải là một lời tuyên xưng mà là lời chứa đựng âm mưu thâm độc khiến người ta hiểu sai về căn tính của Chúa và sứ mạng cứu thế của Ngài. Lời tuyên xưng đích thực về Thiên Tính của Đức Giê-su mà Ngài công nhận, phải xuất phát từ lòng tin mến và được chính Chúa Cha thúc đẩy, như Ngài nói với Phê-rô: “Không phải phàm nhân mặc khải cho con điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 16,17).

Mời Bạn: Muốn nhận biết Thiên Chúa và tuyên xưng niềm tin vào Ngài, tại sao bạn phải nghe theo lời của quỷ? Sao bạn không đến trực tiếp với Chúa và Lời của Ngài? Đó không phải là điều đúng đắn và tốt đẹp nhất hay sao? Mỗi ngày bạn chọn thời khắc thuận tiện, giữ tâm hồn thinh lặng, hướng tâm tình tin mến lên Chúa, rồi đọc nghiền ngẫm một câu Lời Chúa, và trong thinh lặng bạn lắng nghe Chúa nói trong tâm hồn mình.

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày dành thời gian suy niệm Lời Chúa và nói lên lời tuyên xưng: “Lạy Chúa, con tin Chúa là Con Thiên Chúa”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con tin Chúa là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống. Xin Chúa thương xót và cứu độ chúng con. Amen.