Dân Chúa Âu Châu

thoi dung giet chua

Lịch Phụng Vụ Tháng 4. 2015

 

1/4

13/02

Tm

THỨ TƯ TUẦN THÁNH. Is 50,4-9a ; Mt 26,14-25.

2

14

Tm

THỨ NĂM TUẦN THÁNH. 
Thánh lễ sáng. THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU 
(Tr). Is 61,1-3a.6a.8b-9 ; Kh 1,5-8 ; Lc 4,16-21. (Không cử hành lễ thánh Phanxicô Paola, ẩn tu).

     

TAM NHẬT VƯỢT QUA

"Chúa Kitô đã hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại và tôn vinh Thiên Chúa cách hoàn hảo, nhất là nhờ mầu nhiệm Vượt Qua của Người; nhờ đó, Người đã chết để tiêu diệt sự chết của chúng ta và sống lại để khôi phục sự sống cho chúng ta. Vì thế Tam Nhật Vượt Qua, nhằm tưởng niệm cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Chúa, sáng chói lên như tột đỉnh của Năm Phụng Vụ" (AC 18).

LƯU Ý: Trong Tam Nhật Vượt Qua, không được cử hành thánh lễ nào khác, kể cả thánh lễ an táng.

2

14

Tr

THỨ NĂM TUẦN THÁNH. 
Thánh lễ chiều. THÁNH LỄ TIỆC LY
. Xh 12,1-8.11-14 ; 1Cr 11,23-26 ; Ga 13,1-15.

3

15

Đ

THỨ SÁU TUẦN THÁNH. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA. 
Giữ chay và kiêng thịt.
 Is 52,13-53,12 ; Dt 4,14-16; 5,7-9 ; Ga 18,1-19,42.

Lạc quyên cho Quỹ Cứu Trợ của HĐGMVN

4

16

Tm

THỨ BẢY TUẦN THÁNH. (Không cử hành lễ thánh Isiđôrô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).

 

   

MÙA PHỤC SINH

"Năm mươi ngày từ Chúa nhật Phục Sinh đến Chúa nhật Hiện Xuống, được cử hành trong niềm hân hoan phấn khởi, như một ngày lễ duy nhất, hơn thế, như một 'Đại Chúa Nhật'. Đặc biệt trong những ngày này hát Allêluia". (AC 22).

5

17

Tr

CHÚA NHẬT PHỤC SINH. MỪNG CHÚA SỐNG LẠI. 
Lễ trọng với tuần bát nhật.
 Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). 

CANH THỨC VƯỢT QUA: 
1. St 1,1-2,2 (hay St 1,1.26-31a) ; 
2. St 22,1-18 (hay St 22,1-2.9a.10-13.15-18) ; 
3. Xh 14,15-15,1a ; 
4. Is 54,5-14 ; 
5. Is 55,1-11 ; 
6. Br 3,9-15.32-4,4 ; 
7. Ed 36,16-17a.18-28 ; 
8. Rm 6,3-11 ; 
9. Mc 16,1-8

CHÍNH NGÀY: THÁNH LỄ CHÚA NHẬT PHỤC SINH. Cv 10,34a.37-43 ; Cl 3,1-4 (hay 1Cr 5,6b-8) ; Ga 20,1-9 (hay Mc 16,1-8 ; trong thánh lễ chiều cũng có thể đọc Lc 24,13-35). Phải đọc hay hát Ca tiếp liên trong ngày lễ Phục Sinh, còn trong tuần bát nhật thì tuỳ ý. (Không cử hành lễ thánh Vinh Sơn Ferrê, linh mục).

6

18

Tr

THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. 
Cv 2,14.22-33 ; Mt 28,8-15.

7

19

Tr

THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 2,36-41 ; Ga 20,11-18. (Không cử hành lễ thánh Gioan Lasan, linh mục).

8

20

Tr

THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. 
Cv 3,1-10 ; Lc 24,13-35.

9

21

Tr

THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. 
Cv 3,11-26 ; Lc 24,35-48.

10

22

Tr

THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. 
Cv 4,1-12 ; Ga 21,1-14.

11

23

Tr

THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. 
Cv 4,13-21 ; Mc 16,9-15. 
(Không cử hành lễ Thánh Stanislaô, giám mục, tử đạo).

12

24

Tr

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA. Cv 4,32-35 ; 1Ga 5,1-6 ; Ga 20,19-31.

MTC: Vị Hưng, Đường Láng và Tắc Vân

13

25

Tr

Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II. Thánh Martinô I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). 
Cv 4,23-31 ; Ga 3,1-8.

14

26

Tr

Thứ Ba. Cv 4,32-37 ; Ga 3,7b-15.

15

27

Tr

Cv 5,17-26 ; Ga 3,16-21.

16

28

Tr

Thứ Năm. Cv 5,27-33 ; Ga 3,31-36.

17

29

Tr

Thứ Sáu. Cv 5,34-42 ; Ga 6,1-15.

18

30

Tr

Thứ Bảy. Cv 6,1-7 ; Ga 6,16-21.

19

01/03

Tr

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần III. 
Cv 3,13-15.17-19 ; 1Ga 2,1-5a ; Lc 24,35-48.


MTC: Bình Thủy, Vô Nhiễm (BL) và Kênh Nước Lên.

20

02

Tr

Thứ Hai. Cv 6,8-15 ; Ga 6,22-29.

21

03

Tr

Thứ Ba. Thánh Anselmô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
Cv 7,51-8,1a ; Ga 6,30-35.

22

04

Tr

Thứ Tư. Cv 8,1b-8 ; Ga 6,35-40.

23

05

Tr

Thứ Năm. Thánh Giorgiô, tử đạo (Đ). 
Thánh Ađalbertô, giám mục, tử đạo (Đ). Cv 8,26-40 ; Ga 6,44-51.

24

06

Tr

Thứ Sáu. Thánh Fiđêlê Sigmaringen, linh mục, tử đạo (Đ). 
Cv 9,1-20 ; Ga 6,52-59.

25

07

Đ

Thứ Bảy. THÁNH  MARCÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNGLễ kính. 
1Pr 5,5b-14 ; Mc 16,15-20.

26

08

Tr

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần IV
CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH. Cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ. Cv 4,8-12 ; 1Ga 3,1-2 ; Ga 10,11-18. 

27

09

Tr

Thứ Hai. Cv 11,1-18 ; Ga 10,1-10.

28

10

Tr

Thứ Ba. Thánh Phêrô Chanel, linh mục, tử đạo (Đ). Thánh Luy Grignon đệ Montfort, linh mục (Tr). Cv 11,19-26 ; Ga 10,22-30.

29

11

Tr

Thứ Tư. Thánh Catarina Siêna, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 
Cv 12,24-13,5a ; Ga 12,44-50.

30

12

Tr

Thứ Năm. Thánh Piô V, giáo hoàng (Tr). Cv 13,13-25 ; Ga 13,16-20.