Dân Chúa Âu Châu

11.Cuối đời Hùng-vương, ở huyện Từ-liêm, quận Giao-chỉ có một người tên là Lý-Thân, thân hình to lớn và mạnh khỏe khác thường. Có lần thấy hai con trâu đực đang húc nhau, Lý-Thân nhảy vào giữa. Chàng dùng hai tay, mỗi tay n¡m một sừng con trâu mà kéo ra thật xa ...

1) At the end of the reign of King Hùng vương, there was an extraordinarily strong man in the town of Từ Liêm, district of Giao Chỉ. His name was Lý Thân. One day, he saw two bulls fighting each others; Lý Thân jumped in between of the two bulls, unlocked their horns with his bare hands, and pushed them away

22. Đến đời An-dương-vương, Tần Thủy-Hoàng muốn xâm chiếm nước Âu-lạc. An-dương-vương phải cho Lý-Thân sang Tàu cầu hòa. Thấy Lý-Thân to lớn khỏe mạnh, lại giỏi võ, Vua Tần cho đấu với các vệ-sĩ thì Lý-Thân đã lần lượt vật ngã mọi người .....

2) In the time of King An Dương Vương, Văn Lang was changed to Âu Lạc. When Emperor Tần Thủy Hoàng from China wanted to invade Âu Lạc, An Dương Vương sent Lý Thân to China to negotiate. Impressed by Lý's huge figure, Emperor Tần asked his guards to fight with Lý Thân. But Lý Thân knocked down all of his opponents.

33. Tần Thủy-Hoàng mừng lắm, giữ Lý-Thân lại để cho ra trấn giữ vùng đất Lâm-thao. Nhờ sức mạnh và thân hình cao lớn , Lý-Thân đã khiến cho bọn Hung-nô phương Bắc khiếp sợ không dám quấy nhiễu. Vua Tần phong cho Lý-Thân làm Vạn-tín-hầu.

3) Tần Thủy Hoàng was very pleased with Lý's strength. He wanted Lý Thân to defend Lâm Thao province from the Hung Nô, barbarians from the North. Lý Thân pacified the lands and frightened the barbarians who stop harassing the country. Emperor Tần appointed him Vạn Tín Hầu, the prince Vạn Tín

44. Sau đó Lý-Thân nhớ nhà nên xin trở về nước Âu-lạc. V¡ng bóng Lý-Thân, Hung-nô lại kéo đến quấy nhiễu bờ cõi nhà Tần. Tần Thủy-Hoàng liền cho người sang mời Lý-Thân nhưng kỳ này Lý-Thân không mốn sang Tàu nữa. An-Dương-vương phải trả lời là Lý-Thân đã chết.

4) Some time later, Lý Thân felt homesick and came back to Âu Lạc. Because of his absence, the Hung Nô barbarians started to revolt again. Emperor Tần asked for Lý, but Lý Thân did not want to come to China again. An Dương Vương lied, saying that Lý Thân had died.

55. Vua Tần thương tiếc, cho đúc tượng Lý-Thân bằng đồng và ban hiệu là Lý-Ông-Trọng. Khi đẩy tượng này ra biên-ải, Hung-nô trông thấy tượng, cho là Lý-Thân còn sống nên rút quân về ... Thế là tượng của Lý-Ông-Trọng đã giúp Vua Tần đuổi được Hung-nô cho tới khi nhà Tần bị nhà Hán chấm dứt...

5) Emperor Tần was saddened; He had a copper statue of Lý Thân built and and gave him the title of Lý Ông Trọng. When the statue of Lý Thân was set at the border, the Hung Nô barbarians thinking that Lý was still alive withdrew their troop. The statue of Lý Ông Trọng kept the Hung Nô barbarians out of the borders of China until the Tần dynasty was defeated and replaced by the Hán's dynasty.