Trang Thơ Dân Chúa

Thơ Cầu Cho Các Linh Hồn

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Thứ bảy Mẹ vô chốn luyện hình...
Thăm và an ủi những anh linh
Kiên tâm tẩy rửa điều nhơ vướng
Ra khỏi khổ đau phải sửa mình !

Một bước sa lầy hỡi chúng sinh
Dối gian vơ vét lợi về mình
Bạc tiền để lại linh hồn vướng
Mãi lửa diêm sinh nhốt tội tình !

Mẹ biết đớn đau chốn luyện hình
Thảm sầu vây hãm những anh linh
Nên khi còn sống mời dương thế
Thành khẩn dâng Người một Chuỗi kinh !

Hãy nhớ trong đời những nhục vinh
Lạc hoan vật vưỡng, tiệc linh đình…
Thời gian ai biết mà toan tính
Bỏ lại sau lưng của cải mình ?

Thứ bảy yêu thương hết tội tình
Mẹ vào an ủi mọi anh linh
Xin cho con biết tội mình lớn
Hơn những linh hồn đang thất kinh !

Sao thế? Mẹ ơi bởi bạc tình
Sống đời lay lất thấy mà kinh
Trơ lì sửa cải, tâm xa vắng
Trước khổ đau người mãi lặng thinh !

Ức hiếp, ganh đua cả bất bình
Trong đời nhân ái chẳng tường tinh
So đo ích kỷ hàm oan cả
Trách móc giận hờn lẫn rẻ khinh…

Biết mấy điêu ngoa mãi rập rình
Con người như thế làm sao xinh
Tươi ngoan trong Đất Trời Mới chứ
Hỏi lửa thiêng sao nung nấu mình ?

Hiểu rồi nghĩ đến những anh linh
Xin lễ, đọc kinh lẫn hãm mình...
Nguyện Chúa xót thương và cứu rỗi
Sớm đưa người về Chốn Quang Minh !
***
31-10-2015_Tường Vy