Trang Thơ Dân Chúa

Nào Cùng Dâng Mẹ Kinh Mân Côi...

 

Nào cùng kính Mẹ tháng Mân Côi
Vạch xuất dăm hôm đã điểm rồi !
Chuỗi ngọc râm ran lời nguyện gẫm
Rô-sa rạng rỡ đóa Hoa đời...
Cùng tôi lần Chuỗi siêng năng nhé !
Có bạn chia Kinh phấn khởi rồi...
Vui, Sáng, Mừng, Thương đâu cũng được
Dâng Người giản dị tấc lòng tôi.!
***
8-10-2017_Tường Vy