Đinh Bộ Lĩnh

VS17 011) Tin Ngô Vương mất được truyền ra làm dân chúng rất thương xót. Các vị bô lão kéo nhau vào quỳ lạy trước linh cửu nhà vua. Quân lính canh gác hai bên cũng buồn rầu, rơi lệ. Ai nấy đều thương tiếc vị vua anh hùng, trung trực đã mất sớm.

1) The news of King Ngô's death brought grief to people everywhere in the country. The elders came to pay respect and shed tears at the funeral. Even the royal guards could not hold back their tears. People in the country mourned the untimely death of the king, a truly national hero.

 

 

 

VS17 022) Trước đây, Ngô Vương lấy con gái Dương Diên Nghệ và lập làm Hoàng Hậu. Khi Ngô Vương vừa nằm xuống, Dương Tam Kha em ruột Dương hoàng hậu, liền đuổi cháu là Ngô Xương Ngập ra khỏi cung. Y còn cướp luôn quyền hành, lên làm vua, tự xưng là Bình Vương.

2) King Ngô was married to the daughter of General Dương Diên Nghệ. As soon as King Ngô passed away, Dương Tam Kha, the Queen's brother immediately drove away his nephew Ngô Xương Ngập from the palace. Dương Tam Kha also took over the throne and crowned himself king with the title Bình Vương.

 

 

 

VS17 033) Ngô Xương Ngập chạy trốn về nhà Phạm Lịnh Công ở Hải Dương. Tam Kha sai quân đi đuổi bắt. Phạm Lịnh Công phải đem Ngô Xương Ngập dấu vào hang đá trong dãy núi gần đó. Dương Tam Kha liền bắt giữ em Ngô Xương Ngập là Ngô Xương Văn.

3) Prince Ngô Xương Ngập fled to the South and took refuge at Phạm Lịnh Công's home in Hải Dương province. Tam Kha ordered his soldiers to pursue after the prince. Phạm Lịnh Công had to hide Prince Ngô Xương Ngập in the mountain nearby. Dương Tam Kha then held Ngô Xương Ngập's younger brother Ngô Xương Văn in captivity instead.

 

 

 

 

VS17 044) Năm 950, dân chúng mấy làng ở Sơn Tây nổi lên chống Bình Vương. Dương Tam Kha sai Ngô Xương Văn cùng Dương Cát Lợi và Đỗ Cảnh Thạc đi đánh đẹp. Trên đường đi, Ngô Xương Văn bàn với hai tướng rồi cùng dân chúng Sơn Tây quay trở lại thành Cổ Loa.

4) In 950, the people in the villages of Sơn Tây province revolted against Bình Vương. Dương Tam Kha ordered Ngô Xương Văn, Dương Cát Lợi and Đỗ Cảnh Thạc to put down the revolt. On the way, Ngô Xương Văn persuaded the two generals to join him and the people of Sơn Tây to fight against Bình Vương. Ngô Xương Văn then led his troops and the people back to Cổ Loa citadel.

 

 

 

VS17 055) Trước cổng thành, Ngô Xương Văn dùng loa kể tội Dương Tam Kha rồi kêu gọi quân lính trong thành nổi loạn. Xưa nay mọi người đều oán ghét Tam Kha. Gặp dịp này, họ liền bắt trói Dương Tam Kha đem ra nộp. Nghĩ tình cậu cháu, Ngô Xương Văn truyền lính bắt giam Tam Kha mà không nỡ giết.

5) In front of the gate, Ngô Xương Văn exposed Dương Tam Kha's wrongdoing and called out to soldiers and people inside the citadel to revolt against Kha. Having always hating Tam Kha, the people took this chance to capture Tam Kha and delivered to Ngô Xương Văn. Because Tam Kha was his uncle, Ngô Xương Văn could not kill him but imprisoned him instead.

 

 

 

VS17 066) Trừ được Dương Tam Kha rồi, Ngô Xương Văn lên làm vua, lấy hiệu là Nam Tấn Vương. Nhà vua lại cho đi tìm anh là Ngô Xương Ngập ở Hải Dương về Cổ Loa, cùng coi việc nước. Ngô Xương Ngập lấy hiệu là Thiên Sách Vương. Cả hai anh em cùng làm vua, tức là Hậu Ngô Vương.

6) After eliminating Dương Tam Kha, Ngô Xương Văn became king with the title Nam Tấn Vương. He then requested his brother Ngô Xương Ngập in Hải Dương to come back to the capital and help him govern the country. Ngô Xương Ngập took the title Thiên Sách Vương. Both brothers were kings (post-King Ngô)

 

 

 

VS17 077) Từ khi Dương Tam Kha chiếm ngôi vua, ở khắp mọi nơi trong nước, lòng người không phục. Các tướng cũ của nhà Ngô, các nhà giàu có, nổi lên chống lại Bình Vương. Họ xưng là sứ quân. Có tất cả 12 Sứ quân, luôn luôn chém giết lẫn nhau, từ năm 945 đến năm 967.

7) Since the time Dương Tam Kha took over the throne, people in the country no longer respected the Court. Former generals of King Ngô Quyền along with the rich and the wealthy revolted against Tam Kha. They declared themselves Warlord. There were 12 Warlords fought against each other continuously from 945 to 967

 

 

 

VS17 088) Ròng rã trên 20 năm nội loạn, dân chúng sống rất khổ cực. Thanh niên, trai tráng đều bị các sứ quân giành giựt, bắt về làm lính cho mình. Vườn, ruộng bị bỏ hoang. Già, trẻ đói rách kéo nhau từng đàn, từng lũ, đi lang thang khắp nơi để xin ăn...

8) This Civil War lasted for more than twenty years. People everywhere were miserable. Young men were being drafted by the warlords; the fields were left uncultivated. Starvation was everywhere: the elderly and children were ragged and hungry; many wandered the country begging for food...

 

 

 

 

VS17 099) Giữa lúc non sông tan nát, dân chúng khổ sở thì ở động Hoa Lư (thuộc châu Đại Hoàng) có một nhóm thanh niên quyết đứng lên trừ loạn, cứu nước, yên dân. Họ tụ họp lại luyện tập võ nghệ và rèn đúc khí giới. Đứng đầu nhóm này là Đinh Bộ Lĩnh.

9) Amidst the country's chaotic declination, there was a group of young men at Hoa Lư village (of Đại Hoàng) who was determined to save the country and the people. They practiced martial arts, trained in art of warfare and prepared weapons. Leading this group of young men was Đinh Bộ Lĩnh.

 

 

 

VS17 1010) Đinh Bộ Lĩnh là con ông Đinh Công Trứ làm thứ sử Hoan Châu về các đời Dương Diên Nghệ và Ngô Quyền. Đinh Công Trứ mất sớm. Đinh Bộ Lĩnh theo mẹ là bà Đàm về sinh sống ở Hoa Lư. Ngoài việc nuôi tằm, bà Đàm còn dệt lụa để kiếm tiền nuôi con nhỏ.

10) Đinh Bộ Lĩnh's father, Đinh Công Trứ, was head of Hoan Châu province during the era of King Ngô Quyền and General Dương Diên Nghệ. Đinh Công Trứ passed away when Lĩnh was still a little child. His mother, the widow Đàm, had taken her son back to her native village Hoa Lư and raised him there. Besides raising silk worms, she also wove and embroidered in order to earn a living.

 

 

 

VS17 1111) Hàng ngày, cậu bé Đinh Bộ Lĩnh ra ngoài thung lũng chơi đùa với bọn trẻ con chăn trâu. Chúng tôn Bộ Lĩnh là vua rồi khoanh tay làm kiệu để khênh rước vua đi. Mấy trẻ khác bẻ những bông lau làm cờ, làm quạt, vác đi hai bên kiệu. Vừa đi, chúng vừa hát rất vui.

11) Everyday, Đinh Bộ Lĩnh went down the valleys and played with the buffalo shepherd kids. They venerated him as king and made carriage to carry him. They used reed flowers as flags and fans to guard around the carriage. They sang happily as they marched.

 

 

 

VS17 1212) Mấy chú mục đồng khác ở thôn bên cạnh là Đinh Điền, Nguyễn Bặc thấy vui cũng kéo sang chơi. Chúng chia ra làm hai phe, tập đánh trận giả. Một bên cởi trần làm quân Bộ Lĩnh. Một bên mặc áo làm quân địch. Rồi cả hai bên dùng các bông lau làm gươm, làm giáo để đánh nhau.

12) Other shepherd children from neighboring villages such as Đinh Điền, Nguyễn Bặc also join the fun. They often played war games between the two groups. The shirtless group followed Bộ Lĩnh and the shirt-wearing group was the enemies. They used reed flowers as their weapons in combat.

 

 

 

VS17 1313) Lớn lên, lại gặp thời loạn 12 sứ quân, Đinh Bộ Lĩnh liền cùng lũ bạn chăn trâu thuở trước dựng cờ khởi nghĩa. Trai tráng quanh vùng biết tin, về theo rất đông. Chả mấy chốc, dưới quyền Đinh Bộ Lĩnh, đã có mấy trăm thanh niên khỏe mạnh, giỏi võ nghệ.

13) Growing up during the time of the Civil War (also called the War of the Twelve Warlords), Đinh Bộ Lĩnh and his former shepherd playmates rose up in arms. Young men around the area heard the news and came to join him. In a short time, there were hundreds of talented young men under the leadership of Đinh Bộ Lĩnh.

 

 

 

VS17 1414) Lúc này, chú của Bộ Lĩnh là Đinh Dự cũng mộ quân đóng ở thôn Bông, gần châu Đại Hoàng. Bộ Lĩnh sai Đinh Điền tới mượn tạm một ít lương thực của Đinh Dự. Lúc đầu Đinh Dự không cho. Sau nghe lời khuyên lợi hại, Đinh Dự bằng lòng cho Bộ Lĩnh mượn năm trăm gánh thóc để nuôi quân.

14) At this time, Đinh Bộ Lĩnh's uncle, Đinh Dự was also recruiting soldiers. He camped at Bông village near Đại Hoàng district. Bộ Lĩnh asked Đinh Điền to go to his uncle and borrow some food for his soldiers. At first Đinh Dự did not agree. However, after some persuasion he agreed to lend Bộ Lĩnh five hundred buckets of rice.

 

 

 

VS17 1515) Theo truyền thuyết thì ngày xưa còn bé, Đinh Bộ Lĩnh phải sang ở chăn trâu, cắt cỏ cho gia đình chú ruột là Đinh Dự. Một hôm tập trận giả, phe của Đinh Bộ Lĩnh đã thắng lớn. Muốn khao quân, Bộ Lĩnh đem con trâu của chú ra làm thịt cho các bạn ăn.

15) According to the legend, when Đinh Bộ Lĩnh was a little child, he had to be a servant for his uncle, herding the buffaloes, clearing the weeds, doing chores... One day, after a war game, Đinh Bộ Lĩnh killed a buffalo for a feast to celebrate his victory.

 

 

 

 

VS17 1616) Giết xong trâu Bộ Lĩnh đem cái đuôi trâu còn lại, cắm xuống lỗ nẻ cạnh đó. Rồi Bộ Lĩnh chạy về nhà báo tin là trâu chui xuống lỗ nẻ mất. Đinh Dự vội vàng chạy ra, thấy cái đuôi trâu liền nắm lấy, hết sức kéo lên. Bất ngờ mất đà, Đinh Dự ngã lăn ra đất.

16) After the feast Bộ Lĩnh took the buffalo tail and stuck it into a hole in the ground. He then ran home and told his uncle that the buffalo had crept into the hole. His uncle immediately rushed to the field. He saw the tail and tried to pull it up. Suddenly he lost balance and fell on the ground.

 

 

 

VS17 1717) Thấy Đinh Dự bị lừa, lũ trẻ vỗ tay cười. Giận quá, Đinh Dự vớ lấy cây gậy đuổi đánh Đinh Bộ Lĩnh. Bộ Lĩnh vội chạy ra bờ sông, nhảy tùm xuống nước. Bỗng có con rồng vàng hiện ra đỡ lấy Bộ Lĩnh rồi đưa lên bờ.

17) Seeing Đinh Dự was fooled by Bộ Lĩnh, the children clapped their hands laughing. Đinh Dự was very angry; he picked up a stick and chased after Bộ Lĩnh. Bộ Lĩnh ran toward the river and jumped into it. Suddenly from the water appeared a golden dragon. The dragon then carried Bộ Lĩnh ashore.

 

 

 

VS17 1818) Thấy thế, Đinh Dự vừa sợ, vừa mừng. Ông ta cho rằng đứa cháu có số làm vua sau này. Rồi quên cả tức giận, ông vất gậy, sụp xuống lạy cháu không ngừng. Do đó, mà có câu chuyện "Chú lạy cháu". Lại còn có cả tranh vẽ "Chú lậy cháu" bày bán ở thôn quê.

18) Seeing this phenomenon, Đinh Dự was both scared and happy. He believed that his nephew was destined to be king. Forgetting his anger, he threw away his stick and kneeled down to kowtow Bộ Lĩnh. Thus, there was the story of "Uncle kowtowing his nephew." There was a folk painting of this sold widely in the countryside.

 

 

 

VS17 1919) Thấy thế lực của Đinh Bộ Lĩnh mỗi ngày một mạnh, Ngô Xương Ngập và Ngô Xương Văn định đem quân đi đánh. Biết chưa đủ sức chống lại, Bộ Lĩnh sai người lão bộc đem con trai mình là Đinh Liễn cùng lễ vật đến xin giảng hòa. Vừa tới nơi, Đinh Liễn đã bị bắt ngay.

19) Watching Đinh Bộ Lĩnh getting stronger everyday, Ngô Xương Ngập and Ngô Xương Văn wanted to bring their army to attack him. Bộ Lĩnh knew that he was not ready to fight against the Ngô's yet so he send his old servant to bring his son, Đinh Liễn, and gifts to Kings Ngô and asked for a truce. As soon as Đinh Liễn reached the capital, he was arrested.

 

 

 

VS17 2020) Năm 951, quân lính của Hậu Ngô Vương từ Cổ Loa kéo vào Hoa lư. Hơn một tháng vây hãm mà quân Ngô vẫn không thắng được Đinh Bộ Lĩnh. Ngô Xương Ngập sai treo Đinh Liễn lên ngọn tre rồi bảo: "Nếu Đinh Bộ Lĩnh không hàng, ta sẽ giết Đinh Liễn."

20) In 951, Kings Ngô brought their army from the capital Cổ Loa to Hoa Lư. After a month of besieging without any success, Ngô Xương Ngập ordered his soldiers to hang Đinh Liễn on a bamboo tree. He then sent a message to Bộ Lĩnh threaten to kill Đinh Liễn if Lĩnh did not surrender.

 

 

 

VS17 2121) Hay tin này, Bộ Lĩnh nói: "Lẽ nào lại vì tình riêng mà bỏ việc công!" Rồi ông sai hai chục cung thủ (người bắn cung) sẵn sàng tên để bắn Đinh Liễn. Thấy sự cứng rắn của Đinh Bộ Lĩnh, Ngô Xương Ngập đành phải thả Đinh Liễn và rút quân về.

21) Upon receiving this message, Bộ Lĩnh said: "I cannot let my personal matter to interfere with the country's affairs". He then ordered twenty archers to get ready to shoot and kill Đinh Liễn. Unable to break Bộ Lĩnh's strong will, Ngô Xương Ngập released Đinh Liễn and withdrew his army.

 

 

 

VS17 2222) Tuy quân của Hậu Ngô Vương rút về Cổ Loa, Đinh Bộ Lĩnh vẫn cảm thấy sức của Hoa Lư chưa đủ mạnh để đánh dẹp các sứ quân. Ông họp bàn cùng các tướng. Nguyễn Bặc nói: "Bây giờ cần phải tuyển mộ thêm nhiều quân lính mới nữa."

22) Although kings Ngô's army had retreated back to Cổ Loa, Đinh Bộ Lĩnh still felt that his force was not powerful enough to defeat other warlords. He met with his generals to discuss a strategy. Nguyễn Bặc said: "We need to recruit more soldiers."

 

 

 

 

VS17 2323) Đinh Điền trả lời: "Hoa Lư đất hẹp, người thưa nên việc tuyển mộ thêm quân gặp nhiều khó khăn. Lại còn vấn đề lương thực nữa!" Giữa lúc ấy, quân canh cửa chạy vào trình: "Có một tráng sĩ nhất định đòi vào gặp chủ tướng. Hắn không chịu ngồi đợi."

23) Đinh Điền responded: "Hoa Lư is a small land with a sparse population thus recruiting more soldiers is a difficult task. Moreover, there is also the problem with providing food for the troops!". While they were talking, a guard came in and reported: "There is young man outside who insists on seeing the Lord. He refuses to wait."

 

 

 

VS17 2424) Bộ Lĩnh ra lệnh: "Mời người đó vào!" Rồi ông đứng dậy bước ra tận cửa để tiếp đón. Tráng sĩ hiên ngang bước vào, ngả đầu chào mọi người rồi nói: "Vãn sinh (kẻ sinh muộn, sinh sau) họ Lê tên Hoàn, từ Hà Nam mới vào đây, xin ra mắt chủ tướng cùng quý vị."

24) Bộ Lĩnh ordered the guard to let in the young man. Then he came out to greet this young man. He walked in, bowed his head to greet everyone and introduced himself: "My name is Hoàn of the Lê family, from Hà Nam province. Please to meet the Lord and all present..."

 

 

 

VS17 2525) Đinh Bộ Lĩnh vui vẻ dắt Lê Hoàn vào họp cùng các tướng. Ông nói: "Tráng sĩ ở xa tới, chắc có nhiều điều bổ ích để chỉ bảo cho chúng tôi?" Lê Hoàn lễ phép thưa: "Vãn Sinh đã đi thăm nhiều nơi. Hình sông, thế núi đều được vẽ lại trong sổ này. Xin kính biếu chủ tướng."

25) Đinh Bộ Lĩnh was pleased. He allowed Lê Hoàn to participate in the meeting. He asked: "You have come from afar. You probably have useful things to tell us?" Lê Hoàn politely answered: "I have traveled to many places. In this notebook you will find sketches of the terrain which I had passed through. Please accept this as a gift"

 

 

 

VS17 2626) Bộ Lĩnh mở sổ ra xem thấy đó là những mảnh địa đồ nhỏ. Các nơi đóng quân của 12 sứ quân đều được vẽ lại và ghi chép rõ ràng. Bộ Lĩnh mừng lắm nói với Đinh Điền, Nguyễn Bặc: "Thật là Trời giúp ta nên Lê tráng sĩ mới đem đến những bản đồ quý này."

26) Bộ Lĩnh opened the notebook and found that it contained fragments of detailed maps. Even the military camps of the twelve warlords were noted very clearly. Bộ Lĩnh was very please; he told Đinh Điền and Nguyễn Bặc: "It is the Heaven's will that wants me to unite the country, thus he sent such a talented and resourceful man to help me."

 

 

 

 

VS17 2727) Lê Hoàn thưa tiếp: "Đất Hoa Lư tuy hiểm trở nhưng không tiện để mở rộng thế lực. Vãn sinh được biết gần đây có sứ quân Trần Minh Công đóng giữ Bố Hải Khẩu là người rất hào phóng. Xin chủ tướng hãy liên kết với Trần Minh Công thì mới có thể dựng được nghiệp lớn."

27) Lê Hoàn added: "Although the terrain of Hoa Lư is difficult to access, thus ideal for a military camp, however it is not good for expansion of our power base. I hear that the nearby Warlord Trần Minh Công at Bố Hải Khẩu is a good and generous man. My Lord, you should ally with him in order to accomplish our ambition."

 

 

 

VS17 2828) Đinh Bộ Lĩnh thấy Lê Hoàn là người có tài, liền giữ lại Hoa Lư. Ông giao cho Lê Hoàn huấn luyện võ nghệ cho đám thanh niên mới tới. Lê Hoàn liền dạy những người này cách thức cưỡi ngựa, bắn cung, múa gươm, đánh quyền. Mọi người hăng hái luyện tập suốt ngày.

28) Recognizing Lê Hoàn's talent, Đinh Bộ Lĩnh kept him in Hoa Lư. He entrusted Lê Hoàn the task of training the newly recruited soldiers Lê Hoàn taught them the arts of archery, horseback riding, fencing and boxing. The new soldiers practiced with enthusiasm.

 

 

 

VS17 2929) Sau đó Đinh Bộ Lĩnh giao cho Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Lưu Cơ cùng nhau ở lại giữ Hoa Lư. Còn Đinh Bộ Lĩnh đem con trai lớn là Đinh Liễn sang Bố Hải Khẩu. Ngày đi, đêm nghỉ, chả mấy chốc mà hai cha con đã tới một vùng đồng bằng rộng lớn, dân cư đông đúc.

29) Then Đinh Bộ Lĩnh commanded Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Lưu Cơ to stay and guard Hoa Lư. Đinh Bộ Lĩnh himself and his eldest son Đinh Liễn went to Bố Hải Khẩu. They traveled during the day and rested at night. Soon they reached a vastly rich valley that was heavily populated.

 

 

 

VS17 3030) Đó là Bố Hải Khẩu (thuộc làng Kỳ Bá, tỉnh Thái Bình bây giờ) nơi sứ quân Trần Minh Công tức Trần Lãm trấn giữ. Trần Minh Công vui vẻ tiếp đón cha con Đinh Bộ Lĩnh. Thấy Bộ Lĩnh đi đứng, hùng dũng nói năng rõ ràng, Trần Minh Công đem lòng quý mến ngay.

30) The valley was Bố Hải Khẩu (nowadays Kỳ Bá village, Thái Bình province), the base of Warlord Trần Minh Công (or Trần Lãm). Trần Minh Công cordially greeted the Đinh's. At the first meeting, Trần Minh Công immediately liked this vigorous young man with a powerful voice.

 

 

 

VS17 3131) Trần Minh Công đã già yếu, không có con trai, đi lại phải chống gậy. Gặp Đinh Bộ Lĩnh, cụ mừng lắm, ngỏ ý muốn nhận Bộ Lĩnh làm con nuôi. Trước kia Trần Minh Công có biết thứ sử Hoan Châu Đinh Công Trứ. Thấy thế, Bộ Lĩnh vội sụp xuống lạy nhận bố nuôi. Đinh Liễn cũng quỳ lạy theo cha.

31) Trần Minh Công was getting older and weaker; he had to lean on a stick. Being childless, Trần Minh Công wanted Bộ Lĩnh to be his godson and his heir. Bộ Lĩnh found out that Trần Minh Công was an acquaintance with his father, Đinh Công Trứ in the past. Therefore, Bộ Lĩnh happily accepted and bowed down to greet his new godfather. Đinh Liễn did likewise.

 

 

 

VS17 3232) Ít lâu sau, Trần Minh Công bị bệnh nặng. Nằm trên giường bệnh, biết mình không qua khỏi được, cụ gọi Đinh Bộ Lĩnh đến dặn dò mọi việc. Rồi cụ trao binh quyền lại cho Đinh Bộ Lĩnh để trấn giữ Bố Hải Khẩu. Các tướng theo Trần Minh Công thấy thế đều quỳ lạy và xin theo lệnh chủ tướng mới.

32) In a short time later, Trần Minh Công fell ill gravely. On his death bed, he entrusted Bộ Lĩnh with his army and territory. All the generals then bowed and greeted the new Warlord Đinh Bộ Lĩnh.

 

 

 

VS17 3333) Sau khi Trần Minh Công mất, Đinh Bộ Lĩnh hợp hai cánh quân của Hoa Lư và Bố Hải Khẩu vào làm một. Rồi ông giao cho Lê Hoàn cùng Đinh Liễn đem quân đi trước. Ông cùng Đinh Điền, Nguyễn Bặc dẫn đại quân theo sau, tiến đánh các sứ quân khác.

33) After Trần Minh Công's death, Đinh Bộ Lĩnh merged the two armies from Hoa Lư and Bố Hải Khẩu into one. He commanded Lê Hoàn and Đinh Liễn to lead the advancing troops. He himself and Đinh Điền, Nguyễn Bặc lead the main force right behind to attack other warlords.

 

 

 

VS17 3434) Lần Lượt, đại quân của Đinh Bộ Lĩnh đã hàng phục được các sứ quân như Đổ Cảnh Thạc ở Hà Đông, Phạm Phòng Át ở Hưng Yên v.v... Từ đó, đánh đâu được đấy, chỉ trong vòng một năm mà Đinh Bộ Lĩnh đã dẹp xong 12 sứ quân, thu giang sơn về một mối.

34) Gradually, many warlords surrendered their forces to Đinh Bộ Lĩnh Among them were Đỗ Cảnh Thạc in Hà Đông, Phạm Phòng Át in Hưng Yên, etc... Thus, within a year Đinh Bộ Lĩnh had crushed all twelve warlords and united the country.

 

 

 

VS17 3535) Do đó, mọi người đều tôn Đinh Bộ Lĩnh lên làm Vạn Thắng Vương. Quân của Vạn Thắng Vương đi tới đâu là được dân chúng ở đó kéo nhau ra đón tiếp đầy đường. Họ mang rượu thịt, trái cây ra biếu để tỏ lòng cảm ơn Vạn Thắng Vương đã đem lại hòa bình cho đất nước.

35) Therefore, people referred to him as Vạn Thắng Vương (King of Ten Thousand Victories). People came out to welcome his troops everywhere they went. They brought wine and food for the soldiers to show their appreciation for the effort to bring peace to the country.

 

 

 

VS17 3636) Khi trở về Hoa Lư, Vạn Thắng Vương lên ngôi hoàng đế, hiệu là Đại Thắng Minh Hoàng Đế (sử thường gọi là Đinh Tiên Hoàng Đế) Vua Đinh đóng đô ở Hoa Lư, đặt tên nước là Đại Cồ Việt (nước Việt to lớn) và phong cho Lê Hoàn làm Thập Đạo tướng quân trông coi 10 đạo quân trong nước.

36) Vạn Thắng Vương came back to Hoa Lư and crowned himself king with the title Đại Thắng Minh Hoàng Đế (Historical records often refer to him as Đinh Tiên Hoàng Đế). Emperor Đinh moved the capital to Hoa Lư and renamed the country Đại Cồ Việt (The magnificent Việt). He appointed Lê Hoàn to the post Thập Đạo Tướng Quân (commander-in-chief of the country's ten army-corps)

 

 

 

VS17 3737) Vì đất nước mới thống nhất nên còn một số vẫn không tuân theo luật lệ của triều đình. Chúng vẫn giết người, cướp của và làm nhiều điều tàn ác. Để trừng trị bọn này, vua cho đặt vạc dầu đun sôi ở trước điện. Hễ ai phạm tội sẽ bị ném vào vạc dầu sôi.

37) There was a number of people who still did not obey the rule of the new Court. They continued to kill, plunder and commit many misdeeds To punish these people, the king had a huge pan of boiling oil placed in front of the Imperial Court. Whoever committed a crime was thrown into the frying pan.

 

 

 

VS17 3838) Ngoài ra, còn nuôi hổ báo ở trong vườn. Những kẻ nào giết người đều bị đẩy vào vườn cho hổ báo xé xác, ăn thịt. Hình phạt như thế thật là quá ác độc. Tuy nhiên nhờ có thế mà dân trong nước mới dần dần được sống yên ổn làm ăn.

38) The king also kept tiger and panthers in the garden. Murderers were thrown into the garden to be eaten alive by the beasts. Although these punishments were very cruel, they were effective in reducing the number of crimes in the country and allowed people to live peacefully.

 

 

 

VS17 3939) Năm 979, nhân tiết xuân, Đinh Tiên Hoàng Đế uống rượu quá say phải nằm nghỉ ở trong cung. Thừa dịp này, Đỗ Thích lẻn vào dùng dao đâm chết nhà vua. Sau đó, y còn chạy sang Nam Việt Cung giết luôn Nam Việt Vương Đinh Liễn, để đoạt ngôi vua.

39) One night, in the Spring of 979, Emperor Đinh, having drunk too much wine, fell asleep in the palace. Seizing this chance, the assassin Đỗ Thích sneaked in and killed the king. He also went to Nam Việt Vương Đinh Liễn's quarters and killed the heir as well in order to take over the throne.

 

 

 

VS17 4040) Triều thần được tin liền vây bắt Đỗ Thích đem ra chém đầu làm lễ tế vua Đinh. Vua Đinh làm vua được 12 năm (từ năm 968 đến năm 979) hưởng thọ 56 tuổi. Con út vua Đinh là Vệ Vương, Đinh Tuệ mới được 6 tuổi lên nối ngôi. Hiện nay ở Hoa Lư (Ninh Bình) còn đền thờ vua Đinh.

40) The Court managed to capture and behead Đỗ Thích to revenge the king's death. Emperor Đinh was on the throne for 12 years from 968 to 979, lived to be fifty-six years old. His youngest child Vệ Vương Đinh Tuệ who was only six years old ascended the throne. Today, there is still a temple dedicated to Emperor Đinh at Hoa Lư village (of Ninh Bình province).

Khách truy cập

Hôm nay:4400
Hôm qua:10395
Tuần này:71956
Tháng này39519
Số Lượt Truy Cập:42810831
Số khách đang Online 114