Hội đồng Giám mục Việt Nam
Ủy ban Công lý và Hòa bình


Ngày 8 tháng 6 năm 2018

THƯ NGỎ

Kính gửi: ​Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa…