Tin Việt Nam

1,2,3 Chúng ta cùng biến

1,2,3 Chúng ta cùng biến

--Một bộ phận thanh niên mất phương hướng, xa rời định hướng XHCN,ca ngợi Chủ nghĩa Tư Bản và các giá trị phương Tây.

-- Thanh niên từ 15-24 tuổi thất nghiệp chiếm trên 53%.…

Đọc báo

Đọc báo

Tin …tức!

Trích: Riêng về vấn đề quỹ bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản, theo ông Cường, quỹ này phục vụ cho vấn đề phục hồi tái tạo và phát triển. Trong…

Đổi mới lần 2 ai làm, đi đâu?

Đổi mới lần 2 ai làm, đi đâu?

GNsP (16.03.2017)– Việt Nam, sau 30 năm Đổi mới là một Thanh niên đã lớn nhưng chưa đứng vững bằng đôi chân mình. Trước mắt anh ta là một xã hội bất công…

Quan chức trộm cướp: Chuyện nhỏ

Quan chức trộm cướp: Chuyện nhỏ

GNsP (11.03.2017) – Những ngày qua, truyền thông nhà sản liên tục đưa thông tin các quan chức nhà sản công khai trộm cướp, nhưng được “đồng đội” cho rằng chỉ là chuyện nhỏ!

Bà…

Chạm nọc nên phải chạy rông

Chạm nọc nên phải chạy rông

GNsP (09.03.2017)– Đại từ điển Tiếng Việt của Bộ Giáo dục-Đào tạo Việt Nam, do Giáo sư-Phó Tiến sỹ Nguyễn Như Ý chủ biên, xuất bản năm 1998 định nghĩa “chạm nọc” là “nói…

Đảng nói chả ma nào nghe

Đảng nói chả ma nào nghe

GNsP (02.03.2017)– “Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay; không ít địa phương, cơ quan, đơn vị tiến…