Phòng Báo Chí Tòa Thánh cho biết sáng ngày 17 tháng 11, tức là chỉ 10 ngày trước khi đến Miến Điện, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Đức Hồng Y Charles Bo, là Tổng…