Các Giám mục kêu gọi dân chúng hãy kiên tâm và bình thản trước sự kiện Tổng thống Zimbabue từ chức
Trước biến cố tổng thống nước Cộng Hòa Zimbabue là Ông Robert Mugabe từ chức,…