24/05 Công trình của Ba Ngôi

24/05/2017 - THỨ TƯ TUẦN 6 PS

Ga 16,12-15

CÔNG TRÌNH CỦA BA NGÔI

“Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật vẹn toàn. Người sẽ không tự…

23/05 Sự bảo trợ của Thánh Thần

23/05/2017 - THỨ BA TUẦN 6 PS

Ga 16,5-11

SỰ BẢO TRỢ CỦA THÁNH THẦN

“Thầy sẽ sai Đấng Bảo trợ đến với anh em.” (Ga 16,7)

Suy niệm: Đành rằng trong cuộc sống,…

22/05 Điều kiện người làm chứng

22/05/2017 - THỨ HAI TUẦN 6 PS

Ga 15,26-16,4a

ĐIỀU KIỆN NGƯỜI LÀM CHỨNG

Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở…

21/05 Đấng bảo trợ ẩn mình

21/05/2017 - CHÚA NHẬT TUẦN 6 PS – A

Ga 14,15-21

ĐẤNG BẢO TRỢ ẨN MÌNH

“Thầy sẽ xin Cha và Thầy sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác để ở với…

20/05 Thuộc về Đức Ki –Tô

20/05/2017 - THỨ BẢY TUẦN 5 PS

Th. Bê-na-đi-nô Xi-ê-na, linh mục

Ga 15,18-21

THUỘC VỀ ĐỨC KI-TÔ

“Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn anh em, đã tách…

19/05 Chứng tá của tình thương

19/05/2017 - THỨ SÁU TUẦN 5 PS

Ga 15,12-17

CHỨNG TÁ CỦA TÌNH THƯƠNG

“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 15,12)

Suy niệm: Ki-tô giáo là…

18/05 Ở lại trong tình yêu

18/05/2017 - THỨ NĂM TUẦN 5 PS

Th. Gio-an I, giáo hoàng, tử đạo

Ga 15,9-11

Ở LẠI TRONG TRONG TÌNH YÊU

“Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.” (Ga 15,9)…

17/05 Như cành liền cây

NHƯ CÀNH LIỀN CÂY

“Cành nho không thể sinh trái nếu không ở lại với thân nho.” (Ga 15,4)

Suy niệm: Với sự tiến bộ của y học ngày nay, người ta có thể…

16/05 Bình an đích thực

16/05/2017- THỨ BA TUẦN 5 PS

Ga 14,27-31a

BÌNH AN ĐÍCH THỰC

“Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không…

15/05 Say mê Chúa và giữ lời Ngài

15/05/2017 - THỨ HAI TUẦN 5 PS

Ga 14,21-26

SAY MÊ CHÚA VÀ GIỮ LỜI NGÀI

“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của…