10/02 Xin mở tai và miệng con

10/02/2017 - THỨ SÁU TUẦN 5 TN

Th. Cô-lát-ti-ca, trinh nữ

Mc 7,31-37

XIN MỞ TAI VÀ MIỆNG CON

Chúa Giê-su ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: “Ép-pha-tha,” nghĩa là: hãy mở…

09/02 Sức mạnh tình yêu

09/02/2017 - THỨ NĂM TUẦN 5 TN

Mc 7,24-30

SỨC MẠNH TÌNH YÊU

Chúa Giê-su nói với bà: “Phải để cho con cái ăn nó trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con…

08/02 Cần cải hoá tâm hồn

08/02/2017 - THỨ TƯ TUẦN 5 TN

Th. Giê-rô-ni-mô Ê-mi-li-a-nô

Mc 7,14-23

CẦN CẢI HÓA TÂM HỒN

“Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người…

07/02 Thờ kính Chúa tận đáy lòng

07/02/2017 - THỨ BA TUẦN 5 TN

Mc 7,1-13

THỜ KÍNH CHÚA TẬN ĐÁY LÒNG

Chúa Giê-su nói: “Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của người phàm.”…

06/02 Giêsu, ngôi sao của con

06/02/2017 - THỨ HAI TUẦN 5 TN

Th. Phao-lô Mi-ki và các bạn tử đạo

Mc 6,53-56

GIÊ-SU, NGÔI SAO CỦA CON

Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào,…

05/02 Thắp sáng niềm tin

05/02/2017 - CHÚA NHẬT TUẦN 5 TN – A

Mt 5,13-16

THẮP SÁNG NIỀM TIN

“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.” (Mc 5,14)

Suy niệm: Chúa Giê-su mong mỏi các môn…

04/02 Khao khát Lời Chúa

04/02/2017 - THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 4 TN

Mc 6,30-34

KHAO KHÁT LỜI CHÚA

“Họ như bầy chiên không người chăn dắt.” (Mc 6,34)

Suy niệm: Con người không chỉ có nhu cầu…

03/02 Cái chết ngôn sứ

03/02/2017 - THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 4 TN

Th. Bla-xi-ô, giám mục, tử đạo

Mc 6,14-29

CÁI CHẾT NGÔN SỨ

Vua Hê-rô-đê nói: “Ông Gio-an, ta đã cho chém đầu, chính ông đã trỗi…

02/02 Dâng con cho Chúa mỗi ngày

02/02/2017 - THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 4 TN

Dâng Chúa Giê-su trong Đền Thánh

Lc 2,22-40

DÂNG CON CHO CHÚA MỖI NGÀY

Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật…

01/02 Đức Tin và phép lạ

01/02/2017 - THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 4 TN

Mc 6,1-6

ĐỨC TIN VÀ PHÉP LẠ

Chúa Giê-su đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài…