20/02 Xin ban thêm Lòng Tin

20/02/2017 - THỨ HAI TUẦN 7 TN

Mc 9,14-29

XIN BAN THÊM LÒNG TIN

Chúa Giê-su nói với cha đứa bé: “Sao lại nói: nếu Thầy có thể? Mọi sự đều có thể, đối với…

19/02 Luật bao dung của Chúa

19/02/2017 - CHÚA NHẬT TUẦN 7 TN – A

Mt 5,38-48

LUẬT BAO DUNG CỦA CHÚA

“Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy…

18/02 Ở lại với Chúa

18/02/2017 - THỨ BẢY TUẦN 6 TN

Mc 9,2-13

Ở LẠI VỚI CHÚA

Ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: “Lạy Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái…

17/02 Mất để được, thua để thắng

17/02/2017 - THỨ SÁU TUẦN 6 TN

Bảy Thánh Lập Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ

Mc 8,34-9,1

MẤT ĐỂ ĐƯỢC, THUA ĐỂ THẮNG

Đức Giê-su nói: “Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất;…

16/02 Thầy là Đấng Ki-tô

16/02/2017 - THỨ NĂM TUẦN 6 TN

Mc 8,27-33

TÔI TIN KÍNH ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ CHỊU ĐÓNG ĐINH THẬP GIÁ

Đức Giê-su hỏi các môn đệ: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”…

15/02 Để Ngài chạm đến lần nữa

15/02/2017 - THỨ TƯ TUẦN 6 TN

Mc 8,22-26

ĐỂ NGÀI CHẠM ĐẾN LẦN NỮA

Chúa Giê-su lại đặt tay trên mắt người mù, anh trông rõ và khỏi hẳn. (Mc 8,25)

Suy niệm: Trong…

14/02 Muối là men Tin Mừng

14/02/2017 - THỨ BA TUẦN 6 TN

Th. Xy-ri-lô và Mê-tô-đi-ô

Mc 8,14-21

MUỐN LÀ MEN TIN MỪNG

“Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê.” (Mc 8,15)

Suy…

13/02 Tin dấu lạ Chúa làm

13/02/2017 - THỨ HAI TUẦN 6 TN

Mc 8,11-13

TIN DẤU LẠ CHÚA LÀM

Người thở dài não ruột và nói: “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các…

12/02 Công chính hơn

12/02/2017 - CHÚA NHẬT TUẦN 6 TN – A

Mt 5,17-37

CÔNG CHÍNH HƠN

“Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu thì sẽ chẳng được vào Nước…

11/02 Chúa nuôi sống dân Người

11/02/2017 - THỨ BẢY TUẦN 5 TN

Đức Mẹ Lộ Đức

Mc 8,1-10

CHÚA NUÔI SỐNG DÂN NGƯỜI

Đức Giê-su gọi các môn đệ lại và nói “Thầy chạnh lòng thương dân chúng, vì họ…