03/06 Phần bạn, hãy theo Chúa

03/06/2017 - THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 7 PS

Th. Ca-rô-lô Loan-ga và các bạn tử đạo

Ga 21,20-25

PHẦN BẠN, HÃY THEO CHÚA

“Giả như Thầy muốn anh ấy ở lại cho tới khi…

02/06 Ba lần khẳng định tình yêu

02/06/2017 - THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 7 PS

Th. Mác-xen-li-nô và Phê-rô, tử đạo

Ga 21,15-19

BA LẦN KHẲNG ĐỊNH TÌNH YÊU

Đức Giê-su hỏi ông Si-mon Phê-rô lần thứ ba: “Này anh Si-mon,…

01/06 Hiệp nhất trong Chúa

01/06/2017 - THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 7 PS

Th. Giút-ti-nô, tử đạo

Ga 17,20-26

HIỆP NHẤT TRONG CHÚA

“Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một;…

31/05 Sứ mạng thăm viếng

31/05/2017 - THỨ TƯ TUẦN 7 PS

Đức Ma-ri-a thăm viếng bà Ê-li-sa-bét

Lc 1,39-56

SỨ MẠNG THĂM VIẾNG

“Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Ngài đã…

30/05 Biết Chúa bằng cả con tim

30/05/2017
THỨ BA TUẦN 7 PS
Ga 17,1-11a

BIẾT CHÚA BẰNG CẢ CON TIM
“Sự sống đời đời là nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha sai đến, là Giê-su…

29/05 Đau khổ và vinh quang

29/05/2017 - THỨ HAI TUẦN 7 PS

Ga 16,29-33

ĐAU KHỔ VÀ VINH QUANG

“Giữa thế gian, các con sẽ phải đau khổ, nhưng hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian.” (Ga 16,33)…

28/05 Sứ mạng người môn đệ Chúa

28/05/2017 - CHÚA NHẬT TUẦN 7 PS – A

CHÚA THĂNG THIÊN

Mt 28,16-20

SỨ MẠNG NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÚA

“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép…

27/05 Tin và yêu mến Chúa

27/05/2017 - THỨ BẢY TUẦN 6 PS

Ga 16,23b-28

TIN VÀ YÊU MẾN CHÚA

“Chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà…

26/05 Trung thành mọi hoàn cảnh

26/05/2017 - THỨ SÁU TUẦN 6 PS

Th. Phi-líp-phê Nê-ri, linh mục

Ga 16,20-23a

TRUNG THÀNH MỌI HOÀN CẢNH

“Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh…

25/05 Bảo chứng của niềm vui

25/04/2017 - THỨ NĂM TUẦN 6 PS

Thánh Bê-đa Khả Kính, linh mục, tiến sĩ HT

Ga 16,16-20

BẢO CHỨNG CỦA NIỀM VUI

“Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi…