03/04 Phút thinh lặng của Chúa

03/04/2017 - THỨ HAI TUẦN 5 MC

Ga 8,1-11

PHÚT THINH LẶNG CỦA CHÚA

“Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá ném người này trước đi.” (Ga 8,7)

Suy niệm:…

02/04 Phép lạ chữa lành hồn xác

02/04/17 - CHÚA NHẬT TUẦN 5 MC – A

Ga 11,1-45

PHÉP LẠ CHỮA LÀNH HỒN XÁC

“Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa:…

28/02 Phần thưởng lớn nhất

28/02/2017 - THỨ BA TUẦN 8 TN

Mc 10,28-31

PHẦN THƯỞNG LỚN NHẤT

“Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì…

27/02 Mối ưu tư chính đáng

27/02/2017 - THỨ HAI TUẦN 8 TN

Mc 10,17-27

MỐI ƯU TƯ CHÍNH ĐÁNG

“Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” (Mc 10,17)

Suy…

26/02 Lo lắng

26/02/2017 - CHÚA NHẬT TUẦN 8 TN – A

Mt 6,24-34

LO LẮNG

“Tiên vàn, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ…

25/02 Nhận lấy tình thương

25/02/2017 - THỨ BẢY TUẦN 7 TN

Mc 10,13-16

NHẬN LẤY TÌNH THƯƠNG

“Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng.” (Mc…

24/02 Hôn nhân Bí Tích

24/02/2017 - THỨ SÁU TUẦN 7 TN

Mc 10,1-12

HÔN NHÂN BÍ TÍCH

“Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.” (Mc 10,9)

Suy niệm: Hôn nhân Công giáo…

23/02 Khốn cho kẻ làm gương xấu

23/02/2017 - THỨ NĂM TUẦN 7 TN

Th. Pô-li-cáp, giám mục, tử đạo

Mc 9,41-50

KHỐN CHO KẺ LÀM GƯƠNG XẤU

“Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải…

22/02 Xây trên Niềm tin

22/02/2017 - THỨ TƯ TUẦN 7 TN

Lập Tông Tòa Thánh Phê-rô

Mt 16,13-19

XÂY TRÊN NIỀM TIN

Ông Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Đức Giê-su nói với ông:…

21/02 Muốn làm lớn hãy phục vụ

21/02/2017 - THỨ BA TUẦN 7 TN

Th. Phê-rô Đa-mi-a-nô, giám mục, tiến sĩ HT

Mc 9,30-37

MUỐN LÀM LỚN, HÃY PHỤC VỤ

“Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết,…