13/06 Điều ước của Chúa

13/06/2017 - THỨ BA TUẦN 10 TN

Th. An-tôn Pa-đô-va, linh mục, tiến sĩ HT

Mt 5,13-16

ĐIỀU ƯỚC CỦA CHÚA

“Chính anh em là muối cho đời… Chính anh em là ánh sáng cho…

12/06 Nghèo là mối phúc

12/06/2017 - THỨ HAI TUẦN 10 TN

Mt 5,1-12

NGHÈO LÀ MỐI PHÚC

“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.”(Mt 5,3)

Suy niệm: Con người trần thế…

11/06 Tôi tin Thiên Chúa Ba Ngôi

11/06/2017 - CHÚA NHẬT TUẦN 10 TN – A

CHÚA BA NGÔI

Ga 3,16-18

TÔI TIN THIÊN CHÚA BA NGÔI

“Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin…

10/06 Với tất cả tấm lòng thành

10/06/2017 - THỨ BẢY TUẦN 9 TN

Mc 12,38-44

VỚI TẤT CẢ TẤM LÒNG THÀNH

Đức Giê-su liền gọi các môn đệ lại và nói: “Thầy bảo thật anh em, bà goá này đã bỏ…

09/06 Mầu nhiệm Thiên Chúa

09/06/2017 - THỨ SÁU TUẦN 9 TN

Th. Ép-rem, phó tế, tiến sĩ HT

Mc 12,35-37

MẦU NHIỆM THIÊN CHÚA

“Chính vua Đa-vít gọi Đấng Ki-tô là Chúa Thượng, thì do đâu Đấng Ki-tô lại…

08/06 Cuối cùng chỉ còn tình yêu

08/06/2017 - THỨ NĂM TUẦN 9 TN

Mc 12,28b-34

CUỐI CÙNG CHỈ CÒN TÌNH YÊU

“Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình,…

07/06 Cõi phúc thật

07/06/2017 - THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 9 TN

Mc 12,18-27

CÕI PHÚC THẬT

“Khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên…

06/06 Của ai đây?

06/06/2017 - THỨ BA TUẦN 9 TN

Th. Nô-be-tô, giám mục

Mc 12,13-17

“CỦA AI ĐÂY?”

“Hình và danh hiệu này là của ai đây?” Họ đáp: “Của Xê-da.” Đức Giê-su bảo họ: “Của…

05/06 Sống đúng thân phận

05/06/2017 - THỨ HAI TUẦN 9 TN

Th. Bô-ni-phát, giám mục, tử đạo

Mc 12,1-12

SỐNG ĐÚNG THÂN PHẬN

“Ông sẽ tiêu diệt tá điền rồi giao vườn nho cho người khác.” (Mc 12,9)…

04/06 Cuộc sáng tạo mới

04/06/2017 - CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG – A

Ga 20,19-23

CUỘC SÁNG TẠO MỚI

Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy lãnh lấy Chúa Thánh Thần.” (Ga 20,22)…