13/04 Bài học rửa chân

13/04/2017 - THỨ NĂM TUẦN THÁNH

Thánh lễ Tiệc ly

Ga 13,1-15

BÀI HỌC RỬA CHÂN

“Vậy nếu Thầy là Chúa, là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải…

12/04 Đừng vội trách Giu Đa

12/04/2017 - THỨ TƯ TUẦN THÁNH

Mt 26,14-25

ĐỪNG VỘI TRÁCH GIU-ĐA!

Giu-đa, kẻ nộp Người cũng hỏi: “Ráp-bi, chẳng lẽ con sao?” (Mt 26,25)

Suy niệm: Bằng một câu hỏi, Giu-đa đã lừa…

11/04 Tiếng Chúa từ cuộc sống

11/04/2017 - THỨ BA TUẦN THÁNH

Ga 13,21-33.36-38

TIẾNG CHÚA TỪ CUỘC SỐNG

Chúa nói với Phê-rô “Phê-rô, Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư? Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: gà chưa…

10/04 Khi tình yêu lên tiếng

10/04/2017 - THỨ HAI TUẦN THÁNH

Ga 12,1-11

KHI TÌNH YÊU LÊN TIẾNG

Ma-ri-a lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Đức Giê-su, rồi lấy tóc mà lau…Giu-đa…

09/04 Thật Lòng Với Chúa Đi

09/04/2017 - CHÚA NHẬT LỄ LÁ – A

Mt 26,14-27

THẬT LÒNG VỚI CHÚA ĐI!

Giu-đa, kẻ nộp Chúa cũng hỏi: “Ráp-bi, chẳng lẽ con sao?” Chúa Giê-su trả lời: “Chính anh nói đó!” (Mt…

08/04 Mầm hy vọng từ gian lao

08/04/2017 - THỨ BẢY TUẦN 5 MC

Th. Ta-nít-lao, giám mục, tử đạo - Ga 11,45-56

MẦM HY VỌNG TỪ GIAN LAO

Cai-pha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng: “…Thà một người chết thay…

07/04 Tin hay không tin?

07/04/2017 - THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 5 MC

Th. Gio-an B. La-san, linh mục

Ga 10,31-42

TIN HAY KHÔNG TIN?

“Nếu tôi làm các việc (của Cha tôi), thì dù các ông không tin…

06/04 Chúa nói một đường họ hiểu một nẻo

06/04/2017 - THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 5 MC

Ga 8,51-59

“CHÚA NÓI MỘT ĐƯỜNG,

HỌ HIỂU MỘT NẺO”

Người Do thái nói: “Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã thấy ông Áp-ra-ham. Đức…

05/04 Sự thật sẽ giải thoát ta

05/04/17 - THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 5 MC

Th. Vinh-sơn Phê-ri-ê, linh mục - Ga 8,31-42

SỰ THẬT SẼ GIẢI THOÁT TA

“Nếu các ông ở lại trong Lời của tôi, thì các ông…

04/04 Đấng chịu đóng đinh là Đấng hằng hữu

04/04/2017 - THỨ BA TUẦN 5 MC

Th. I-sô-đo, giám mục, tiến sĩ HT Ga 8,21-30

ĐẤNG CHỊU ĐÓNG ĐINH LÀ

ĐẤNG HẰNG HỮU

“Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các…