15/05 Say mê Chúa và giữ lời Ngài

15/05/2017 - THỨ HAI TUẦN 5 PS

Ga 14,21-26

SAY MÊ CHÚA VÀ GIỮ LỜI NGÀI

“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của…

14/05 Hãy tin vao Chúa

14/05/2017 - CHÚA NHẬT TUẦN 5 PS – A

Ga 14,1-12

HÃY TIN VÀO CHÚA

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên…

13/05 Cùng Mẹ lắng nghe và vâng giữ lời Chúa

13/05/2017 - THỨ BẢY TUẦN 4 PS

100 NĂM ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI FATIMA

Lc 11,27-28

CÙNG MẸ LẮNG NGHE

VÀ VÂNG GIỮ LỜI CHÚA

“Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng…

12/05 Trong nhà Cha

12/05/2017 - THỨ SÁU TUẦN 4 PS

Th. Păng-ra-xi-ô, tử đạo

Ga 14,1-6

TRONG NHÀ CHA

“Trong nhà Cha của Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với anh em rồi, vì…

11/05 Tin Thầy là Đấng Hằng Hữu

11/05/2017 - THỨ NĂM TUẦN 4 PS

Ga 13,16-20

TIN THẦY LÀ ĐẤNG HẰNG HỮU

“Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự…

10/05 Hãy để ánh sáng chiếu soi

10/05/2017 - THỨ TƯ TUẦN 4 PS

Ga 12,44-50

HÃY ĐỂ ÁNH SÁNG CHIẾU SOI

Đức Giê-su nói: “Ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi. Tôi là ánh sáng thế gian, để bất…

09/05 Được gọi là Ki-Tô-Hữu

09/05/2017 - THỨ BA TUẦN 4 PS

Cv 11,19-26

ĐƯỢC GỌI LÀ “KI-TÔ HỮU”

Ba-na-ba và Sao-lô cùng làm việc trong Hội Thánh ấy suốt một năm và giảng dạy cho rất nhiều người. Chính…

08/05 Được sống nhờ ơn Chúa

08/05/2017 - THỨ HAI TUẦN 4 PS

Ga 10,11-18

ĐƯỢC SỐNG NHỜ ƠN CHÚA

“Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp; nhưng chiên đã không nghe họ. Tôi là cửa. Ai qua tôi…

07/ 05 Thập Giá, căn cước Ki - Tô - hữu

07/05/2017 - CHÚA NHẬT TUẦN 4 PS

Ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu - Ga 10,1-10

THẬP GIÁ, CĂN CƯỚC KI-TÔ HỮU

“Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà…

06/05 Bỏ Thầy con biết theo ai

06/05/2017 - THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 3 PS

Ga 6,60-69

“BỎ THẦY, CON BIẾT THEO AI!”

“Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có lời đem lại…