30/05 Lạy Cha, xin hãy làm vinh hiển Con Cha

30/05 Lạy Cha, xin hãy làm vinh hiển Con Cha

BÀI ĐỌC I: Cv 20, 17-27
"Tôi đi cho hết quãng đường đời và hoàn tất nhiệm vụ rao giảng lời Chúa".
Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, từ Milê, Phaolô sai…

22/05 Thần Chân lý sẽ làm chứng về Thầy

22/05 Thần Chân lý sẽ làm chứng về Thầy

Thứ Hai Tuần VI Mùa Phục Sinh Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Cv 16, 11-15

"Chúa đã mở lòng cho bà chú ý nghe những lời Phaolô giảng dạy".

Trích sách Tông đồ Công vụ.…